Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

Szanowni Państwo
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), informujemy o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu w związku z tym przysługują.  
 
 
Administrator danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych (określanym dalej także jako ADO) jest Winnica Baniewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Baniewicach.
1.1. Dane kontaktowe ADO są następujące:
Firma: Winnica Baniewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
Adres: Baniewice 4, 74-110 Banie
Nip:8581849622;
E-mail: j.turnau@winnicaturnau.pl
1.2 ADO nie powołuje inspektora danych osobowych (IOD).
1.3 ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny administrator. W procesie przetwarzania danych osobowych nie przewiduje się występowania współadministratora.
1.4 Odpowiedzialny za wdrożenia i utrzymanie zasad i wymagań Polityki ochrony danych osobowych jest ADO.
1.5 Przedmiotem działalności ADO jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości win własnej produkcji.
 
Katalog praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 
2.1. Prawo dostępu do danych osobowych
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przekażecie Państwo ADO. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
 
2.2. Cel przetwarzania danych osobowych
 
ADO przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia realizacji zawieranych z Państwem umów, tj. w szczególności w celu:
 • składania oraz realizacji zamówień, dokonywania płatności,
 • umożliwienia kontaktu posprzedażowego, w tym w zakresie reklamacji oraz dostawy,
 • umożliwienia kontaktu w innych celach związanych z zawartymi umowami.
Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, w celu informowania Państwa o naszej ofercie oraz jej zmianach, a także o planowanych wydarzeniach artystycznych.
 
2.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 
ADO przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym RODO, tj.:
 
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
Podstawa ta dotyczy: tych z Państwa, którzy poprzez wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych udostępnili ADO swoje dane osobowe w celach marketingowych np. poprzez zapisanie się do newslettera, w zakresie danych osobowych, które nie są potrzebne do wykonania łączącej Państwa z ADO umowy. Przepis ten będzie podstawą przetwarzania także danych osobowych pobieranych w ramach organizacji programów lojalnościowych, w których zechcą Państwo wziąć udział.
 
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Podstawa ta dotyczy: wszystkich klientów nabywających wino od ADO, a także zgłaszających chęć udziału w organizowanych przez ADO wydarzeniach artystycznych, w zakresie tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji łączącej Państwa z ADO umowy.
 
2.4. Kategorie danych osobowych
 
ADO przetwarza dane osobowe:
 • dane klientów ADO (uwzględniając wszelkie formy prawne) – imię, nazwisko, adres do wysyłki, dane do faktury, wiek, nr tel i adres e- mail. Wszystkie podane dane niezbędne są do realizacji zawartej z Państwem umowy, z uwzględnieniem przedmiotu sprzedaży, który wymaga także weryfikacji wieku kupującego.
 • dane osób wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji marketingowychlub wyrażających chęć uczestnictwa w organizowanych przez ADO programach lojalnościowych - adres e-mail.
ADO przetwarza jedynie dane zwykłe. Nie przetwarza żadnych danych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.
 
2.5. Kategorie odbiorców lub osób, którym dane są przekazywane
 
Dane osobowe tych z Państwa,  którzy zawarli z ADO umowę oraz osób wyrażających chęć uczestnictwa w programach lojalnościowych udostępniamy naszym pracownikom prowadzącym sprzedaż oraz handlowcom, którzy ze względu na zakres swoich obowiązków muszą mieć wgląd do danych klientów. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji zawieranych umów takim jak firmy transportowe, podmioty wspomagające promocję oferty ADO i współpracujące w ramach kampanii marketingowych.
 
Dane tych z Państwa którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji marketingowych udostępniamy tym pracownikom ADO, którzy zajmują się działalnością promocyjną w ADO.
 
W razie takiej potrzeby ADO może być zobowiązany do przekazania Państwa danych także uprawnionym do ich uzyskiwania organom.
 
Istotne jest dla nas aby mieli Państwo świadomość, że przekazywanie Państwa danych osobowych odbywa się z pełnym poszanowaniem zasady minimalizacji tzn.:
 • dokonywane jest jedynie w zakresie w jakim niezbędne jest do wykonania łączących strony umów i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • w zakresie nieobjętym powyższym punktem przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody, która nigdy nie jest przez ADO domniemana,
 • dane przekazywane są jedynie tym podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne i celowe dla realizacji celów przetwarzania.
 
2.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, na zasadach wskazanych w RODO.
 
2.7. Okres przetwarzania danych osobowych
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego są pozyskane – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 
Dane przechowywane w celu realizacji umowy przechowywane są przez okres niezbędny do jej realizacji. Dane przechowywane dla celów marketingowych przetwarzamy do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, w których będą Państwo brać udział przetwarzanie Państwa danych trwać będzie do zakończenia trwania programu lub zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Musza Państwo wiedzieć jednak, że wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w trakcie programu lojalnościowego będzie jednoznaczne z zakończeniem Państwa udziału w programie.
 
Mając na uwadze zasadę rozliczalności nakładającą na ADO obowiązek udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych, dane których przechowywanie przez okres dłuższy niż wskazany powyżej wymagane jest przez prawo przetwarzane będą przez okres, w którym ADO zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla spełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązków i umożliwienie przeprowadzenia kontroli wypełniania tych obowiązków  przez właściwe organy.
 
2.8. Żądanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja
 
Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
 
2.9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Informujemy, iż macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
 
Wskazujemy przy tym, że prawo cofnięcia zgody nie będzie skuteczne wykonane, jeśli Państwa dane będą przetwarzane także na innej niż zgoda podstawie prawnej wskazanej w pkt 2.3.
 
2.10. Prawo wniesienia skargi
 
Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną, listem poleconym.
 
2.11. Wymóg podania danych osobowych
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż niemożliwa będzie realizacja stosunku prawnego lub faktycznego łączącego lub mającego łączyć Państwa z ADO.
 
2.12. Informacje o podmiocie, od którego pochodzą dane osobowe
 
Informujemy, że Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Niektóre dane mogą być przez ADO pozyskiwane również ze źródeł ogólnodostępnych, jak CEIDG i KRS.
 
2.13. Prawo do usunięcia danych osobowych
 
Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
 
Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane (zgodnie z pkt 2.3.). Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
2.14. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 
Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ADO.
 
Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.
 
2.15. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 
Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
+

Zapisz się do naszego newslettera!

Dowiedz się pierwszy o premierach win
i planowanych wydarzeniach w Winnicy Turnau
 
+

Zapisz się do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco i dowiedz się pierwszy, kiedy nowy rocznik Wina Lodowego będzie gotowy!
 
+